พิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมฯ ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566