การป้องปรามธุรกิจที่มีลักษณะนอมินี

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม \'แนวทางการป้องปรามธุรกิจที่มีลักษณะนอมินีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542\' โอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายด้วย การอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดทั้งประเทศ เป็นการอบรมผ่าน Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566