กรมพัฒน์ฯ จับมือสมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย มอบรางวัล Excellent Senior Service Award 2023 ให้ 53 ธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างแรงใจพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงวัยเทียบสากล

กรมพัฒน์ฯ จับมือสมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

มอบรางวัล Excellent Senior Service Award 2023 ให้ 53 ธุรกิจ

ช่วยเสริมสร้างแรงใจพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงวัยเทียบสากล

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยมอบรางวัล Excellent Senior Service Award 2023 ให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ จำนวน 53 รางวัล ช่วยให้ธุรกิจมีเครื่องหมายการันตี สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมเป็นแรงผลักดันให้ทำดีต่อไป กรมฯ พร้อมสนับสนุนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้เข้มแข็ง รองรับสังคมผู้สูงวัย และเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตด้วยพลังกาย  พลังใจที่ดี

      นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (1 กันยายน 2566) ตนได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปี 2566 ณ Hall 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย กิจกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาธุรกิจให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น Senior Destination ของโลกต่อไป

     รองอธิบดี กล่าวต่อว่า "การมอบรางวัลในครั้งนี้ กรมฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณามอบรางวัลโดยมีธุรกิจที่ได้รับรางวัล Excellent Senior Service Award 2023 จำนวน 53 ธุรกิจ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับธุรกิจที่พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาที่โดดเด่นในแต่ละสาขา แบ่งเป็น 4 สาขา ดังนี้ 1) Best Quality Improvement Award จำนวน 7 ธุรกิจ 2) Best Senior Service Innovation Award จำนวน 4 ธุรกิจ 3) Best Clinical Practice Award จำนวน 11 ธุรกิจ และ 4) Best Social Engagement Award จำนวน 3 ธุรกิจ และรางวัล Senior Care Business Quality Award 2023 จำนวน 28 ธุรกิจ"

        "ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้รับรางวัลจะเป็นเครื่องหมายการันตีให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี รวมถึงดำเนินธุรกิจได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล ประกอบกับรางวัลจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และเป็นแบบอย่างให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุได้ปฏิบัติเป็นแนวทางและเดินตามได้อย่างเข้มแข็ง"

        "กรมฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจบริการให้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับสากล ซึ่งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี กว่า 12 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 20 จากประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน 'ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ' ในประเทศไทยก็มีการเติบโตขึ้นเช่นกัน ดังนั้น หากส่งเสริมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้มีศักยภาพก็จะเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีพละกำลังที่จะดูแลตนเอง และยังสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศต่อไปได้ โดยไม่เป็นข้อจำกัดในการเติบโตของประเทศ ปัจจุบันมีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำนวน 707 ราย และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 3,900 ล้านบาท" รองอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                              ฉบับที่ 133 / วันที่ 1 กันยายน 2566