รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ พร้อมด้วย รมช.พาณิชย์ มอบนโยบาย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ โดยนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ 7 ข้อ ประกอบด้วย

1. ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เน้นการรดน้ำที่รากดูแลคนตัวเล็ก 2. บริหารให้เกิดความสมดุลระหว่างประชาชนผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 3. การทำงานเชิงรุกและบูรณาการการทำงานร่วมกันของพาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ 4. แก้ไขข้อจำกัดของกฎหมาย 5. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Digital wallet ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ 6. เร่งขยับตัวเลขการส่งออก เปลี่ยนจากติดลบให้เป็นบวก 7. ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก FTA รวมทั้ง การปรับตัวเพื่อรองรับ และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในมาตรฐานความยั่งยืนที่เป็นกรอบกติกาใหม่ของโลก
โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุบุตร) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ท่าน คือ นายจิตรกร ว่องเขตกร นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ เข้าร่วมรับมอบนโยบายด้วย งานจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน2566