โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย หน้า 2

 • การสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
  • ร้านค้าส่งสามารถสมัครเพื่อรับการส่งเสริมพัฒนาอย่างครบวงจรจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยมีหัวข้อหลักคือ การลดต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจัดกิจกรรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ตลอดจนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ
  • ใบสมัครประเมินร้านค้าต้นแบบ
  • เพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่ร้านค้าที่มีการปรับภาพลักษณ์ ตามหลัก 5ส สัมพันธ์คือ สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย ร้านค้าที่ส่งใบสมัครและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการจะได้รับ "สติ๊กเกอร์ร้านค้าต้นแบบ" เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
  • ใบสมัครประกวดร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น
  • ร้านค้าที่ผ่านการพิจารณาเป็น "ร้านค้าต้นแบบ" และได้รับสติ๊กเกอร์ร้านค้าต้นแบบแล้วสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการ "ประกวดร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น" ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่นในแต่ละภาค เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดกับบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของประเทศไทย