โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย หน้า 3

สิทธิพิเศษแก่ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยหน่วยงานพันธมิตร