ตรวจค้นเอกสารและรับรองสำเนา

   
ขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน และใบแทนใบสำคัญ
   
 
        บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบ ขอหนังสือรับรอง หรือคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนที่ได้จดทะเบียนหรือขออนุญาตไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดประกอบการยื่นคำร้อง ทั้งนี้โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย.
    เอกสารที่ให้บริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และตรวจค้น
   
 1. ทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 2. ทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
 4. ทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 5. งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
 7. ทะเบียนสมาคมและหอการค้า รวมทั้งงบการเงิน 
   
   
หมายเหตุ เอกสารลำดับที่ 5 - 7 ไม่สามารถขอหนังสือรับรองได้
 
   
บริการถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   
 1. บริการถ่ายข้อมูลทางทะเบียนที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว รวมทั้งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนบริษัท/บริษัทมหาชน ที่ได้ยื่นไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้
 2. ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลที่ให้บริการ
   2.1 ข้อมูลทางทะเบียน
   2.2 ข้อมูลงบการเงิน
บริการออกใบแทนใบสำคัญ
             การออกเอกสารใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/บริษัทมหาชน ในกรณีทื่ฉบับเดิมเกิดการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย โดยผู้ขอเอกสารต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลนั้น และได้ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้แล้ว
      
    แบบคำขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน ถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และออกใบแทนใบสำคัญ
   
ข้อมูลและสถิติที่เผยแพร่ ฟรี
   

      1. ข้อมุลการจดทะเบียนนิติบุคคล
      2. รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
      3. ธุรกิจเด่น